Vasiariel, z.s. - Občanská právní poradna

Mnoho lidí chce pomáhat chudým na druhém konci světa a ignorují, že jejich pomoc potřebuje třeba soused od vedle ...

VASIARIEL je anděl spravedlnosti a patron profesí v legislativě. Vybrali jsme si tohoto patrona pro pojmenování našeho projektu, protože jej výborně vystihuje.


 Historie a cíle spolku Vasiariel, z.s.

VASIARIEL, z.s., byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka číslo 14510 dne 08.09.2015, usnesení nabylo právní moci dne 26.09.2015.

Naším cílem je provozovat bezplatné právní služby a pomoc občanům České republiky, a to v oblasti trestního práva, občansko-právních vztahů, ale také v oblasti kontaktu se státními institucemi apod. V oblasti trestního práva můžeme nabídnout bezplatné sepsání trestního oznámení, doprovod k výslechu na PČR, zajištění zmocněnce pro oběti trestných činů, sepsání různých odvolání a stížností proti rozhodnutí policejního orgánu apod. V oblasti občansko-právní můžeme nabídnout klientům sepsání různých žádostí, vyřešení odstoupení od nevýhodné smlouvy, popřípadě sepsání jednoduché žaloby na soud. V oblasti kontaktu se státními institucemi nabízíme možnost sepsání a vyplnění žádostí, doporučení, kam se klient má obrátit, s kým má jednat atd. Pokud se bude jednat o problém, který neumíme nebo nemůžeme vyřešit, doporučíme klientovi příslušnou organizaci, která se daným problémem zabývá (psychologickou pomoc - Bílý kruh bezpečí, pomoc v sociální oblasti - Charita, apod.), popřípadě doporučíme spolehlivou advokátní kancelář. Služby zajistíme jak vlastními silami, tak prostřednictvím dobrovolníků a konzultantů z různých odvětví práva a státní správy. Abychom tyto služby mohli poskytovat, je nezbytné zajistit potřebné prostředky, a to prostřednictvím sponzorských darů, popřípadě různých dotací a příspěvků.

Finanční dary, sponzorské dary i dary movitých věcí si může sponzor zavést do nákladů v celé výši, a tím si snížit daňový základ, a navíc, pomůže dobré věci a bude mít v daném kalendářním roce reklamu na stránkách spolku Vasiariel (www.vasiariel.cz). Generální sponzoři budou uváděni na všech tiskopisech a reklamních materiálech spolku, a to rovněž v tisku a v prostorách kanceláře spolku.


Náš tým

Ing. Monika Sedláčková


Předsedkyně a zakladatelka spolku Vasiariel, z.s.. 

Pracovala přes 10 let v oblasti marketingu, reklamy, vzdělávání, a naposledy přes 15 let jako komisařka u PČR, MŘP Ostrava, odbor hospodářské kriminality. Tam poznala nutnost pomoci obyčejným občanům, kteří jsou mnohdy při styku s policií bezradní, neorientují se, a tím si ztěžují možnost obhájit svá práva.


JUDr. Lubomír Rokyta

Uznávaný právník, advokát, insolvenční správce, spoluzakladatel spolku Vasiariel, z.s..

Mgr., Ing. Michal Krč, CSc.

Uznávaný soudní znalec z oboru ekonomie, právník, spoluzakladatel spolku Vasiariel, z.s..